حسابداری یکی از رشته هایی است که در کشور ما موقعیت های شغلی زیادی دارد از این رو حساب داران زیادی هم در کشور وجود دارند ولی به طور معمول کسانی موفق به پیدا کردن کار می شوند که مهارت لازم در این رشته را داشته باشند. مرکز تدریس...